הקוויטל התקבל!

בעוד זמן קצר נניח את הקוויטל שלך בציון הבת עין זי"ע!

יה"ר שבזכות הצדיק יתקבלו כל התפילות והבקשות לרצון לפני אדון כל

התרומה התקבלה בהצלחה. תזכה למצוות!
כעת תוכל לבחור באפשרויות הבאות:
או להציע לחבר שלך לשלוח קוויטל ביום היארצייט